G.V. Basisschool

NIET vergeten

VAKANTIE

Onze school is terug open vanaf 24 augustus 2016.

Logo Lego Education

Huishoudelijk reglement

Buitenschoolse opvang

“’t Zwiebertje

1. Organiserend bestuur

Schoolbestuur vzw KKBG - Boxbergheide

Boxbergstraat 1

3600 GENK

Verantwoordelijke: Martine Vercruyce 089/240736

Opvangmoekes:

Mele Mirella

Thimister Regina

Morelle Evelien

Noyens Els

 

De opvang is te bereiken op 089/351335 tijdens de schooluren en op 0476/909757 tijdens de opvanguren

2. Voor wie?

De voor – en naschoolse opvang is er voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die leerling zijn in onze school.

3. Openingsuren

De opvang is elke schooldag open.

      ’s Morgens van 7.00 u tot 8.30 u

      ’s Avonds van 15.15 u tot 17.45u

      ’s Woensdag van 12.15u tot 16.00u

Wij maken een onderscheid tussen de korte opvang (van 7.55 u tot 8.30 u en

van15.30u tot 17.00u) en de lange opvang (van 7.00u tot 7.55u en van 17.00 u tot

17.45 u)

Tijdens vakanties en schoolvrije dagen wordt er geen opvang georganiseerd.

4. Inschrijving

      Voor de eerste inschrijving melden de ouders zich persoonlijk aan bij de begeleidsters. Voor elk kind wordt een inschrijvingsformulier ingevuld. Het kind is pas verzekerd wanneer het is ingeschreven. Afhankelijk van de duur van de opvang worden de kinderen ingeschreven voor de “korte” of “lange” opvang. Met de ouders of andere verantwoordelijken wordt duidelijk afgesproken dat zij hun kind(eren) persoonlijk begeleiden tot in de opvanglokalen en ook persoonlijk komen afhalen.

5. Ouderbijdrage

      Door overeenkomsten met de Stad Genk kunnen wij beschikken over werkingstoelagen en subsidies om de kwaliteit van de opvang en de lokalen te garanderen. Om erkend te worden als opvanginitiatief en om te kunnen genieten van de subsidiëring hanteren wij voor de ouderbijdragen de tarieven die opgelegd worden door het besluit van de Vlaamse regering van 30/03/1999.De ouderbijdrage bedraagt 0,77 € per begonnen half uur (voor het 2de en volgende kinderen geniet u een korting van 25%) De begeleidsters houden op de computer bij, hoeveel halve uren uw kind(eren) in de opvang verblijven. De boekhoudafdeling van de scholengemeenschap ‘de Speling’ stelt een maandelijkse factuur op. Wanneer de factuur kleiner is dan 10€ wordt deze doorgeschoven naar de volgende maand totdat het bedrag van 10€ bereikt wordt. Wel wordt in december en in juni toch een factuur opgesteld ondanks de hoogte van het bedrag. De administratieve kost van 1,35 € per factuur wordt door de ouders betaald. De rekeningen van de opvang kan u via de bank betalen. Bij laattijdige betaling zal u een schriftelijke aanmaning ontvangen. Indien daarop geen reactie volgt, kunnen de verantwoordelijken overgaan tot uitsluiting van het kind uit de voor –en naschoolse opvang.

6. Verzekering

      De kinderen zijn tijdens hun verblijf in de opvang verzekerd door de schoolverzekering.

7. Brengen en afhalen

      Het kind wordt door de ouders naar het opvanglokaal gebracht en daar ook afgehaald. Er wordt een lijst aangeboden die men dient te tekenen, alsook het uur van aankomst of vertrek wordt hierop ingevuld.

      De school opent zijn deuren officieel om 8u30. de kinderen die vóór dit uur aanwezig zijn worden naar de opvang gestuurd. Kinderen die om 15u45 nog niet werden afgehaald gaan automatisch naar de opvang.

      Indien het kind door iemand anders wordt afgehaald, moet dit ofwel gemeld worden aan de begeleidsters, ofwel schriftelijk medegedeeld worden. Enkel voor activiteiten binnen de schoolpoorten (turn- en/of muziekles) mag het kind de opvang onderbreken of verlaten. Dit moet ook schriftelijk gemeld worden.

      Indien door omstandigheden het kind laattijdig wordt afgehaald, dient de opvang telefonisch verwittigd te worden.

      De opvang start ten vroegste om 7u. Gelieve dit uur te respecteren. Ook het einduur van de opvang dient gerespecteerd te worden. Indien men herhaalde malen het kind te laat komt afhalen kan de opvang geweigerd worden.

 

8. De begeleiding

De begeleiding volgt regelmatig bijscholing en er is maandelijks teamoverleg. De kinderen worden na de school opgevangen onder het afdak van de school. Na een speelmoment gaan de kinderen samen met de begeleiding naar de opvanglokalen. Er wordt dan gestart met een tafelmoment waar de kinderen de gelegenheid krijgen om iets te eten of te drinken. Voor drank kan men bonnetjes kopen (2 euro voor 4 drankjes) Water is steeds te verkrijgen. Er wordt, als het weer het toelaat, zoveel mogelijk buiten gespeeld. Op woensdagnamiddag wordt er gezamenlijk gegeten om 12u30. De kinderen dienen zelf boterhammen mee te brengen.

9. Ouderparticipatie

De ouders kunnen samen met kind kennismaken met de begeleiding, het opvanglokaal en de wijze van werken voordat de eigenlijke opvang start. Er is een opendeurdag voorzien aan het einde van de vakantie op het tijdstip van de openklasdag van de school. Bij inschrijving ontvangen de ouders een huishoudelijk reglement met informatie over de opvang. Tijdens de breng- en haalmomenten kunnen ouders ervaringen uitwisselen met de begeleiding.

Indien men het wenst kan er steeds een afspraak gemaakt worden met de begeleiding of de verantwoordelijke.

Lees 522375 keer Laatst aangepast op donderdag, 11 september 2014 09:27