G.V. Basisschool

NIET vergeten

WOENSDAG 10 OKTOBER - GEEN SCHOOL - pedagogische studiedag

OOG 250x250 1Logo Lego Education

Opvang 't Zwiebertje

                          Buitenschoolse opvang ‘t Zwiebertje

Huishoudelijk reglement voor ouders

(versie 01/09/2016)

1. Organiserend bestuur

Schoolbestuur vzw KKBG - Boxbergheide

Boxbergstraat 1

3600 GENK

Verantwoordelijken: Martine Vercruyce 089/240736 en Staeren Raquel

Opvangjuffen:

Mele Mirella

Morelle Evelien

Morelle Annouck

Vanhengel Yentl 

De opvang is te bereiken op 089/351335 tijdens de schooluren en op 0476/909757 tijdens de opvanguren

2. Inschrijving en opvang

Elk kind uit de bassisschool Boxbergheide kan gebruik maken van de opvang vanaf het ogenblik dat zijn/haar ouders en/of voogd het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben. Deze gegevens worden behandeld met respect voor de privacy.

Bij de inschrijving ondertekenen de ouders ook een ontvangstbewijs voor dit huishoudelijk reglement, waardoor ze zich akkoord verklaren met de filosofie en de werking.

Een kind dat te ziek is om naar school te gaan, kan niet opgevangen worden. De ouders nemen deze verantwoordelijkheid op zich.

Als een kind tijdens zijn/haar verblijf in de opvang ziek wordt of wanneer er zich een ongeval voordoet, worden de ouders of hun vertegenwoordigers daarvan onmiddellijk verwittigd.

Bij spoedeisende gevallen neemt de begeleiding onmiddellijk contact op met een arts - indien mogelijk de huisarts - en verwittigt de ouders.

Opvang ’t Zwiebertje hecht veel belang aan het optimaliseren van de kwaliteit van de opvang. Daarom staan we open voor klachten en suggesties van ouders en kinderen.  We vragen van ouders dat ze:

 • hun kind(eren) begeleiden tot aan de onthaalstand waar het begeleidend personeel hen opwacht. De ouders ondertekenen bij aankomst en vertrek het juiste uur, dat op speciale aftekenlijsten wordt ingevuld, om eventuele discussies uit te sluiten.
 • zich bij afhaling van hun kinderen spontaan aan de onthaalstand melden
 • contact opnemen met de algemeen verantwoordelijke wanneer zij vragen of suggesties hebben over de opvang van hun kind
 • spontaan aan de begeleiding eventuele specifieke informatie over hun kind meedelen, waarvan zij inschatten dat het begeleidend personeel hiervan op de hoogte moet zijn om het kind optimaal te begeleiden (vb. dieet, bijzondere gedragskenmerken,allergiën, medicatie…)
 • zelf ook oog hebben voor specifieke omstandigheden en aan hun kind(eren) de aangepaste kleding (jassen, laarzen, zwemkledij,…) e.d. meegeven, waardoor het kind optimaal kan deelnemen aan de activiteiten
 • hun kinderen een lunchpakket en drank meegeven voor het middageten (tijdens het vieruurtje krijgen de kinderen een koek en water; tussendoor kunnen de kinderen, indien ze dorst hebben, steeds om water vragen)
 • de meegegeven kledingstukken (jassen e.d.) en andere materialen voorzien van een naamlabel
 • kledingstukken van de opvang, die meegegeven worden bij ‘ongelukjes’ zo spoedig mogelijk gewassen terugbezorgen
 • hun kind(eren) afhalen vóór sluitingstijd
 • de berichtgeving die hen bezorgd wordt  over hun kind(eren) of over de werking in het algemeen grondig doornemen.
 • kledingstukken van de opvang, die meegegeven worden bij ‘ongelukjes’ zo spoedig mogelijk gewassen terugbezorgen
 • mee  toezien op de veiligheid door oa. poortjes en anderen ingangen na gebruik te sluiten
 1. Openingsuren

De openingsuren  zijn als volgt vastgesteld

Vóór de school:   vanaf 07u00

Na de school:      van 15u15 tot 17u45

Woensdagnamiddag  van 12u30 tot 16u00

4. Sluitingsdagen

-          Wettelijke feestdagen (en eventueel brugdagen).

-          Weekends en schoolvakanties.

-          Facultatieve en pedagogische verlofdagen  (zie blad vakantiedagen school)

5. Plaatsingsbeleid

Alle kinderen, die zich aanbieden voor de voor- en naschoolse opvang, worden opgevangen zonder voorrangsregels of discriminatie naar geslacht, leeftijd (kinderen tussen 2,5 jaar  en 12 jaar), nationaliteit of geloofsovertuiging

6. Voor welke kinderen?

Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang  ’t Zwiebertje organiseert opvang voor alle kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs van basisschool Boxbergheide.

7. De ouderbijdragen

’t Zwiebertje hanteert de volgende ouderbijdragen :

 

 Voor- en naschoolse opvang :                                     0,95 euro per begonnen halfuur per kind

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen van één gezin geniet u voor het 2de en volgende kinderen  een korting van 25 %.De begeleidsters houden op de computer bij, hoeveel halve uren uw kind(eren) in de opvang verblijven. Maandelijks krijgen ouders een factuur en een gedetailleerde berekening van de kosten. Wanneer de factuur kleiner is dan 10€ wordt deze doorgeschoven naar de volgende maand totdat het bedrag van 10€ bereikt wordt. Wel wordt in december en in juni toch een factuur opgesteld ondanks de hoogte van het bedrag. De administratieve kost van 1,35 € per factuur wordt door de ouders betaald. De rekeningen van de opvang kan u via de bank betalen. Deze factuur moet binnen de 14 dagen na ontvangst betaald worden. Bij verzuim van betaling zal eerst een herinneringsbrief worden gestuurd. Indien hierop geen betaling volgt zal een aanmaningsbrief worden verstuurd waarvan de kosten 10 € bedragen. Volgt hierop weer geen betaling dan volgt een aangetekend schrijven en stijgen de kosten eveneens met 10 €. In dit aangetekend schrijven zal vermeld staan dat, indien het bedrag niet binnen de 30 dagen wordt betaald, het dossier zal worden voorgelegd aan de Raad van Beheer. Deze zal vervolgens op basis van verschillende criteria beslissen of eventueel de kinderen de toegang tot de opvang wordt ontzegd.Indien er op dit laatste schrijven niet wordt gereageerd zal de Raad van Beheer vervolgens beslissen om eventueel de toegang tot de opvang te ontzeggen aan de kinderen van het betreffende gezin. Er zal dan als laatste stap een aangetekende brief worden gestuurd waarin de beslissing van de Raad van Beheer wordt meegedeeld. Er bestaat steeds de mogelijkheid tot een betalingsregeling. Hiervoor dient men contactop te nemen met het secretariaat van de school binnen het  verstrijken van de betalingstermijn.Er wordt geen bijkomende kost aangerekend voor water en versnaperingen die aangeboden worden als vieruurtje. Indien een kind laattijdig (d.w.z. na 17.45 uur) afgehaald wordt, wordt via de factuur aan de ouders een bijkomende som van 5 euro aangerekend per begonnen halfuur.

     

8. De verplaatsingen

’s Morgens brengen de ouders of hun vertegenwoordigers hun kind(eren) naar de opvang en ’s avonds halen ze ze tijdig af, onder eigen verantwoordelijkheid. Wanneer een kind de opvang zelfstandig wil en mag verlaten, moeten de ouders dit vooraf schriftelijk meedelen aan de algemeen verantwoordelijke of aan het begeleidend personeel.Kinderen die door hun ouders niet op tijd van school worden gehaald, worden onder verantwoordelijkheid van de school naar de opvang gebracht en ingeschreven. Ouders dienen de vereiste ouderbijdrage te betalen vanaf 15u15.

9. Lunch en vieruurtje 

Tijdens de naschoolse kinderopvang krijgen de kinderen een vieruurtje en water. Op woensdagmiddag zorgen de ouders voor een lunchpakket. Als de kinderen tussen de eet- en drinkmomenten in dorst hebben, kunnen ze de begeleiding steeds om water (geen andere drank!) vragen.

10. Kwaliteitsgarantie

Door overeenkomsten met de Stad Genk kunnen wij beschikken over werkingstoelagen en subsidies om de kwaliteit van de opvang en de lokalen te garanderen. Om de begeleiding van kinderen in de opvang optimaal te verzekeren beschikt de opvang over gekwalificeerd personeel. Deze personeelsleden worden regelmatig geëvalueerd en bijgeschoold.

11. De verzekering

De verzekering van de kinderen in de opvang valt onder dezelfde polis als deze van de school.

12. Slot  

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing voor alle ouders die gebruik maken van de opvang. 

Uiteraard is ook het schoolreglement van toepassing in onze opvang. Wijzigingen worden steeds aan de ouders meegedeeld.

Opvang